Faculty Senate of Phranakhon Rajabhat University Faculty Senate of Phranakhon Rajabhat University
สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
TH | EN
หน้าหลักวารสารสภาคณาจารย์ฯกระดานข่าวติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

วาระการประชุม

วาระการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.62
วาระการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 3(รอบพิเศษ) วันที่ 20 มี.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 10 เม.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 8 พ.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 10 ก.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 21 ส.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 17 ก.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 9 ต.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 20 พ.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 18 ธ.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 13 วันที่ 29 ม.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 14 วันที่ 19 ก.พ.63
วาระการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 11 มี.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 16 วันที่ 29 เม.ย.63
วาระการประชุมครั้งที่ 17 วันที่ 5 พ.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 18 วันที่ 29 พ.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 19 วันที่ 24 มิ.ย.63
วาระการประชุมครั้งที่ 20 วันที่ 22 ก.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 21 วันที่ 26 ส.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 22 วันที่ 16 ก.ค.63
Mike
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike