Faculty Senate of Phranakhon Rajabhat University Faculty Senate of Phranakhon Rajabhat University
สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
TH | EN
หน้าหลักวารสารสภาคณาจารย์ฯ
การสำรวจความคิดเห็น + 1.ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร + 2.ผลการสำรวจสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจราจรและที่จอดรถบริเวณอาคาร 8 + 3.รายงานผลการสอบถามคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีต่อความพร้อมในการใช้มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร (แบบประเมิน KPI ชุดใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร + 4.รายงานผลการประเมินสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในรอบ 2 ปี (มีนาคม 2562 – มกราคม 2564) + 5.รายงานนผลการดำเนินงานโครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 + 6.ปัญหาการจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 + 7.ปัญหาการทำงานที่บ้าน/ที่มหาวิทยาลัยในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กระดานข่าวติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

วาระการประชุม

วาระการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.62
วาระการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 3(รอบพิเศษ) วันที่ 20 มี.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 10 เม.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 8 พ.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 10 ก.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 21 ส.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 17 ก.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 9 ต.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 20 พ.ย.62
วาระการประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 18 ธ.ค.62
วาระการประชุมครั้งที่ 13 วันที่ 29 ม.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 14 วันที่ 19 ก.พ.63
วาระการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 11 มี.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 16 วันที่ 29 เม.ย.63
วาระการประชุมครั้งที่ 17 วันที่ 5 พ.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 18 วันที่ 29 พ.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 19 วันที่ 24 มิ.ย.63
วาระการประชุมครั้งที่ 20 วันที่ 22 ก.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 21 วันที่ 26 ส.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 22 วันที่ 16 ก.ย.63
วาระการประชุมครั้งที่ 23 วันที่ 21 ต.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 24 วันที่ 25 พ.ย.63
วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 23 ธ.ค.63
วาระการประชุมครั้งที่ 26 วันที่ 20 ม.ค.64
วาระการประชุมครั้งที่ 27 วันที่ 17 ก.พ.64
วาระการประชุมครั้งที่ 28 วันที่ 24 มี.ค.64
วาระการประชุมครั้งที่ 29 วันที่ 27 พ.ค.64
Mike
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike